Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Klauzula – PEP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 32.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 nr 54, poz. 723 (z późn. zm.), art. 34, art. 36 i art. 46 zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i datą ważności, organ wydający dokument, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania, obywatelstwo, dane dotyczące pochodzenia wartości majątkowych, informacje o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku. W szczególnych przypadkach przetwarzana będzie także kopia dokumentu tożsamości wraz z zawartymi na dokumencie danymi, tj. wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa (organy państwowe w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: dpo@tavex.pl lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw należy złożyć administratorowi danych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.