Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o. – obowiązujący od 18.04.2022 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.tavex.pl.

Sprzedającym jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 147351719, posiadającą NIP: 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwany także zamiennie Tavex.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tavex.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.tavex.pl.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tavex a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej www.tavex.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sklep – jeden ze sklepów stacjonarnych Tavex, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, w Warszawie przy ul. Plac Konesera 10a, w Katowicach przy ul. 3 Maja 18, w Gdyni przy al. Zjednoczenia 256 lub we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 9 oraz
 8. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.tavex.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 9. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży Tavex, wskazany na liście Oddziałów prezentowanych na stronie tavex.pl.
 10. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez Tavex czynności związanych z realizacją zamówień.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tavex.pl.
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Tavex prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepów stacjonarnych i strony www.tavex.pl.
 4. Wszystkie oferowane w Sklepie i w Sklepie internetowym Tavex produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie Sklepu internetowego, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik i zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Tavex, jest zabronione.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie, przez e-mail, przez czat na stronie internetowej www.tavex.pl lub w sklepie stacjonarnym.
 3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a w przypadku dostawy kurierem dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 8. Ze względu na uzależnienie cen inwestycyjnego złota, srebra, platyny i palladu, a także walut, od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 9. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.

§ 4. Koszty i termin dostawy

 1. Klient, w zależności od wskazanej przez siebie formy dostawy, upoważnia firmę FedEx, Pocztex, Pocztę Polską lub CHL Konwój do odbioru w jego imieniu Zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres dostawy podany w formularzu Zamówienia na stronie internetowej www.tavex.pl, telefonicznie, przez e-mail lub przez czat na stronie internetowej www.tavex.pl.
 3. Towar, w zależności od wskazanej przez Klienta formy dostawy, dostarczany jest przez firmę FedEx, Pocztex, Pocztę Polską lub konwojem realizowanym przez CHL Konwój. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w wybranym przez Klienta oddziale Sprzedawcy.
 4. W wypadku płatności przelewem przesyłka, w zależności od wskazanej przez Klienta formy dostawy, dostarczana jest w terminie 2-6 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 5. Klient każdorazowo informowany jest drogą mailową o wysyłce towaru.
 6. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w zakładce „Koszty dostawy” na stronie „Pomoc”, z którymi Klient może w każdej chwili zapoznać się pod adresem https://tavex.pl/pomoc/koszty-dostawy/.
 7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Tavex nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

§ 5. Płatności

 1. Do każdego sprzedanego Towaru wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem bankowym standardowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy lub przelewem natychmiastowym za pośrednictwem narzędzia Imoje. Skorzystanie z przelewu natychmiastowego za pośrednictwem narzędzia Imoje wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 0,45% wartości Zamówienia, tj. wartości produktów bez kosztów dostawy, która jest doliczana do Zamówienia.
 3. Tavex dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych (Dz. U. 2014 poz. 827, Art. 38, pkt. 2).

§ 7. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.
 5. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę na Towar wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
  1. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup”, wszyscy Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza Zamówienia, a Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają dodatkowo możliwość samodzielnego korygowania danych poprzez edycję profilu konta;
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, na adres kontakt@tavex.pl lub tavex@tavex.pl;
  3. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie mają możliwość utworzenia konta klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 5. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9. Realizacja zamówień przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne

 1. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, rozumie się: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 4. Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 5. Wzór deklaracji otrzymacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie pod nr tel. + 48 22 114 00 20 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail tavex@tavex.pl.
 6. Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 10. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.04.2022 r.
 2. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 6. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji Regulaminu: 11.04.2022 r.


Archiwalny Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o. – obowiązujący do 17.04.2022 r. włącznie – znajduje się pod tym adresem.