Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o. – obowiązujący od 5.06.2024 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedającego na stronie internetowej www.tavex.pl.

Sprzedającym jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32/1U-93, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 147351719, posiadająca NIP 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwana także zamiennie „Sprzedawcą” lub „Tavex”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • fizycznie pod adresem Świętokrzyska 32/1U-93, 00-116 Warszawa;
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 114 00 20;
 • mailowo pod adresem e-mail kontakt@tavex.pl;
 • przez czat dostępny na stronie internetowej tavex.pl;

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tavex.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej tavex.pl, zwana także zamiennie „Kupującym”.
 3. Przedmiot Transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej tavex.pl.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tavex a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej tavex.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sklep – jeden ze sklepów stacjonarnych Tavex, wskazany na liście Sklepów prezentowanych na stronie tavex.pl/kontakt.
 8. Sklep Internetowy – sklep dostępny na stronie internetowej tavex.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 9. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie Internetowym, które są gromadzone i przetwarzane w sposób uporządkowany na potrzeby wykonywanych przez Tavex czynności związanych z realizacją Zamówień.
 10. Zadatek – kwota przyjęta na poczet Zamówienia zgodnie z art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej tavex.pl.
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Tavex prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepów stacjonarnych i Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej tavex.pl.
 4. Wszystkie oferowane w Sklepach stacjonarnych i w Sklepie internetowym Tavex produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich treści zawartych w Sklepie Internetowym, w tym również zastosowanych rozwiązań, grafik, zdjęć, filmów i opisów Towarów, na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Tavex, jest zabronione.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny Towarów nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki i jej ubezpieczenia oraz opłat za skorzystanie z niektórych metod płatności.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie, mailowo, przez czat na stronie internetowej tavex.pl lub w Sklepach stacjonarnych.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, poda dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a w przypadku dostawy dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 5. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania:
  1. Paragonu, który zostanie wówczas załączony do przesyłki z Towarem lub, w przypadku odbioru osobistego Towaru w Sklepie stacjonarnym Sprzedającego, zostanie wydany bezpośrednio przy odbiorze Towaru.
  2. Faktury VAT, która zostanie przekazana na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, Klient otrzyma mailowo na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania środków na jednym z rachunków bankowych Sprzedającego podanych w potwierdzeniu Zamówienia.
 8. Ze względu na uzależnienie cen inwestycyjnego złota, srebra, platyny i palladu, a także walut, od zmian na rynkach finansowych, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w ciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie lub złożone w dzień wolny od pracy może zostać anulowane.
 9. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.

§ 4. Koszty i termin dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres dostawy podany w formularzu Zamówienia Sklepu Internetowego, telefonicznie, mailowo, przez czat na stronie internetowej tavex.pl lub w Sklepie stacjonarnym.
 2. Towar doręczany jest przez  firmę transportową wskazaną przez Klienta w momencie składania zamówienia spośród opcji podanych w zakładce „Metody dostawy” na stronie „Pomoc”, z którymi Klient może w każdej chwili zapoznać się na stronie https://tavex.pl/pomoc/metody-dostawy/. Informacja o limitach kwotowych znajduje się pod adresem: https://tavex.pl/pomoc/limity-dostawy/. W sytuacji, w której skorzystanie z usług wybranej przez Klienta firmy transportowej okaże się niemożliwe, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany firmy. Decydując się na dostawę Zamówienia, Klient upoważnia firmę transportową do odbioru Zamówienia w jego imieniu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w wybranym przez Klienta Sklepie stacjonarnym Sprzedającego.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym przesyłka, w zależności od wskazanej przez Klienta formy dostawy, doręczana jest w terminie 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na jednym z rachunków bankowych Sprzedającego, jeżeli Zamówienie nie jest z odroczonym terminem doręczenia lub jeżeli na stronie produktowej zamówionego Towaru nie wskazano inaczej.
 4. Klient jest każdorazowo informowany mailowo na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia o wysyłce Towaru.
 5. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia wysyłki określonymi w zakładce „Koszty dostawy”na stronie „Pomoc”, z którymi Klient może w każdej chwili zapoznać się na stronie https://tavex.pl/pomoc/koszty-dostawy/.
 6. Przesyłka doręczana jest na adres podany przez Klienta. Odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w imieniu Klienta, uważany jest za skuteczny. Tavex nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.
 7. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego Zamówienia w Sklepie stacjonarnym Sprzedającego, opłacony Towar oczekuje na odbiór 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym zaksięgowano płatność na jednym z rachunków bankowych Sprzedającego. Po tym czasie Towar może zostać odesłany do magazynu centralnego, wówczas nowy termin odbioru osobistego zostanie ustalony indywidualnie między Klientem i Sprzedającym. Ze względów logistycznych, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ponownego dostarczenia Towaru do wybranego Sklepu stacjonarnego w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym ustalono nowy termin odbioru.

§ 5. Płatności

 1. Do każdego sprzedanego Towaru wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem bankowym standardowym bezpośrednio na konto Sprzedającego lub przelewem natychmiastowym za pośrednictwem narzędzia Imoje. Skorzystanie z przelewu natychmiastowego za pośrednictwem narzędzia Imoje wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 0,45% wartości Zamówienia, tj. wartości produktów bez kosztów wysyłki i jej ubezpieczenia, która jest doliczana do Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za Towar gotówką w wybranym Sklepie stacjonarnym Sprzedającego tego samego dnia w godzinach otwarcia Sklepu. Złożenie Zamówienia z odbiorem osobistym i płatnością gotówką w Sklepie stacjonarnym nie oznacza rezerwacji produktu. Zamówienie z odbiorem osobistym i płatnością gotówką w Sklepie stacjonarnym nieopłacone w terminie lub złożone poza godzinami pracy Sklepu albo w dzień wolny od pracy może zostać anulowane.
 4. Tavex dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedającym. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego.
 5. W przypadku Zamówienia indywidualnego lub Zamówienia z odroczonym terminem doręczenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania Zadatku na poczet złożonego Zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na fizyczny adres Sprzedającego bądź mailowo na adres e-mail kontakt@tavex.plstosownego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Pobierz wzór oświadczenia
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony Towar należy zwrócić na fizyczny adres Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm., Art. 38, pkt. 2), do których zalicza się inwestycyjne złoto, srebro, platynę, pallad, a także waluty.

§ 7. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na fizyczny adres Sprzedającego bądź mailowo na adres e-mail kontakt@tavex.pl.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni wadliwy Towar. Zwrot pieniędzy, częściowy lub całkowity, będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta.
 4. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na fizyczny adres Sprzedającego bądź mailowo na adres e-mail kontakt@tavex.plstosownego zawiadomienia przed upływem wskazanego terminu.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją Zamówień jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za doręczenie zakupionych Towarów do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
  1. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź i zapłać”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję formularza Zamówienia, a Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym ma dodatkowo możliwość samodzielnego korygowania danych poprzez edycję profilu konta Klienta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także kontaktując się ze Sprzedającym drogą mailową na adres e-mail kontakt@tavex.pl.
  3. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta Klienta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ma możliwość utworzenia konta Klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego. Rejestracja ta jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Usunięcie konta Klienta odbywa się na prośbę Klienta wysłaną drogą mailową na adres e-mail dpo@tavex.pl.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityta Prywatności” dostępnym na stronie tavex.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9. Realizacja zamówień przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne

 1. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U.2021.1381 z późniejszymi zmianami) określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, definiowanych jako osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 4. Deklarację należy złożyć również w sytuacji, gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 5. Deklarację składa się samodzielnie podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 114 00 20 lub mailowo wysyłając oświadczenie na adres e-mail kontakt@tavex.pl.
 6. Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 10. Opinie

 1. Sprzedający dokłada starań, aby opinie publikowane w Sklepie Internetowym pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy zakupili dany Towar od Sprzedającego. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów.
 2. Sprzedający podejmuje niżej wymienione działania, aby zweryfikować, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. Opinię na temat produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego może zamieścić wyłącznie zalogowany Klient, który dokonał Zamówienia w Sklepie Internetowym lub w Sklepie stacjonarnym Sprzedającego.
  2. W celu dodania Opinii należy obowiązkowo ocenić Towar w skali od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka oznacza najniższy, a 5 gwiazdek najwyższy poziom satysfakcji Klienta, a także opcjonalnie zamieścić komentarz.
  3. Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowana po weryfikacji przez Sprzedającego pod kątem zgodności z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Sprzedający jest uprawniony do decydowania o umieszczeniu lub odrzuceniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy ów Opinia:
   1. Dotyczy Towaru, który nie widnieje w historii zakupów Klienta w wewnętrznym systemie transakcyjnym Sprzedającego.
   2. Narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.
   3. Jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami albo zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne.
   4. Zawiera dane osobowe, adresowe lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt.
   5. Zawiera przekierowania do innych stron internetowych.
   6. Zawiera treści o charakterze reklamowym lub spamu.
   7. Nie dotyczy w całości lub części opiniowanego Towaru.
   8. Jest podejrzana o bycie umieszczaną przez boty lub automaty.
   9. Jest dodawana wielokrotnie przez tego samego Klienta i/lub o tożsamej treści.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorem Opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że autor Opinii faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub Sklepu stacjonarnego Sprzedającego i dokonał zakupu Towaru, którego dotyczy Opinia.
  6. W sytuacji odrzucenia Opinii, Klient zostanie poinformowany o powodzie odrzucenia mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji konta Klienta.
  7. Sprzedający nie zamieszcza płatnych, sponsorowanych Opinii ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych rekomendacji Klientów. Sprzedający nie zniekształca rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Sprzedający udostępnia Opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego wyłączenia zamieszczania Opinii.

§ 11. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5.06.2024 r.
 2. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie publikowane na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 3. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji konta.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie postanowienia Regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe.
 5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w sposób określony w § 8 pkt. 5.
 6. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sprzedającym i Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data publikacji Regulaminu: 29.05.2024 r.

Archiwalne wersje regulaminu dostępne są na stronie Regulamin sklepu – wersje archiwalne.