Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Tavex Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.tavex.pl

Sprzedającym jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 147351719, posiadającą NIP: 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwany także zamiennie Tavex.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 114 00 20 lub adresem e-mail: tavex@tavex.pl.

1 – Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tavex.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej tavex.pl.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Tavex a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej tavex.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sklep – sklep stacjonarny firmy Tavex, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 i serwis internetowy dostępny pod adresem tavex.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 8. Oddział – wydzielony punkt sprzedaży Tavex, wskazany na liście Oddziałów prezentowanych na stronie tavex.pl
 9. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez Tavex czynności związanych z realizacją zamówień.

2 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.tavex.pl
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Firma Tavex prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu stacjonarnego i strony www.tavex.pl.
 4. Wszystkie oferowane w sklepie Tavex produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik, zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody Tavex jest zabronione.

3 – Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.tavex.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie, poprzez e-mail lub w siedzibie i oddziałach firmy Tavex.
 3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać w godzinach pracy Sklepu.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe w tym adres e-mail, a w przypadku dostawy kurierem dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 8. Ze względu na uzależnienie cen złota i srebra inwestycyjnego od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 9. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.

4 – Koszty i termin dostawy

 1. Klient upoważnia firmę Pocztex do odbioru w jego imieniu zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub mailowo.
 3. Towar dostarczany i ubezpieczany jest przez firmę Pocztex. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w wybranym przez Klienta oddziale Sprzedawcy.
 4. W wypadku płatności przelewem przesyłka dostarczana jest w terminie 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 5. Klient każdorazowo informowany jest drogą mailową o wysyłce towaru.
 6. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w cenniku. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem pod adresem: https://tavex.pl/faq/dostawa-i-ubezpieczenie/
 7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Tavex nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

5 – Płatności

 1. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest paragon lub faktura.
 2. Płatność za zamówiny Towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Tavex dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę.

6 – Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, na adres Sprzedawcy, oświadczenia przed upływem wskazanego w prawie terminu.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Pieniądze zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu nienaruszonego Towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku produktów, których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych (Dz. U. 2014 poz. 827, Art. 38, pkt. 2).

7 – Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.
 5. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 6. Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomił sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8 – Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
 • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamów”, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym, mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, na adres tavex@tavex.pl;
 • Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 1. Klienci dokonujących zakupów w Sklepie mają możliwość utworzenia konta klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

9 – Realizacja zamówień dla osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

 1. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją zamówienia za pośrednictwem strony www.tavex.pl.
 2. Przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, rozumie się: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 4. Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 5. Wzór deklaracji otrzymacie Państwo kontaktując się z nami pod nr tel. 22 114 00 20 lub e-mail tavex@tavex.pl.
 6. Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

10 – Zmiana regulaminu

 1. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zamiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10 – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data publikacji Regulaminu: 25.05.2018