Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Tavex Sp. z o.o. z najwyższą powagą traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową www.tavex.pl. W związku z tym przedstawiamy Państwu niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu wyznaczające granicę i podstawy zbierania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę. Poniżej znajdziecie Państwo dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz celów tego przetwarzania. Podając swoje dane w Formularzu Rejestracyjnym elektronicznie na stronie www.tavex.pl zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Tavex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32.

Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków oraz ochrony naszych praw związanych z Państwa zakupami. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.

 1. Dane, które możemy zbierać

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

1.1 Dane, które nam Państwo przekazujecie

Mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie www.tavex.pl, jak również kontaktując się z nami przez telefon (22) 114 00 20, e-mail kontakt@tavex.pl lub w inny sposób. Dane mogą być również zbierane w związku z rejestracją w naszym sklepie gdy szukacie Państwo produktu, składacie zamówienie, bierzecie udział w dyskusjach na kanałach social media, bierzecie udział w konkursie, promocji lub ankiecie, oraz gdy zgłaszacie problem na naszej stronie. Możemy zbierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • numer konta,
 • PESEL,
 • nr dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i ważności oraz organ wydający (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 • nazwa firmy,
 • NIP, REGON

Przekazanie danych jest dobrowolne niemniej jednak w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych przez Tavex usług będzie niemożliwa.

1.2 Dane, które zbieramy na Państwa temat

Nasza firma za pośrednictwem strony  przechowuje historię Państwa zakupów.

Przy każdej Państwa wizycie na naszej stronie www.tavex.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:

 • informacje techniczne, w tym adres IP Państwa komputera, informacje dotyczące Państwa danych do logowania, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej, dodatków zainstalowanych w Państwa przeglądarce i ich wersji, systemu operacyjnego.
 • informacje o Państwa sesji, w tym o adresach URL, z których zostali Państwo przekierowani na naszą stronę lub na które zostali Państwo z niej przekierowani (wraz z datą przekierowania); produktach, które Państwo przeglądali lub których Państwo szukali; czasie ładowania stron, błędach pobierania, długości wizyty na określonych stronach, Państwa aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia, mouse-overs), metodach, przez które Państwo opuścili stronę oraz numerach telefonów, z których dzwonią Państwo na numer obsługi klienta (22) 114 00 20.

1.3 Dane, które otrzymujemy z innych źródeł

Możemy otrzymać dotyczące Państwa dane, jeżeli korzystacie z innych stron WWW, które obsługujemy lub z innych usług, które oferujemy. Współpracujemy również z podmiotami trzecimi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, dostawczych, płatności, sieciami reklamowymi, podwykonawcami usług analitycznych, wyszukiwarkami, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od tych podmiotów dotyczące Państwa dane.

 1. Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy posiadane dane w następujących celach:

 • aby zrealizować obowiązki wynikające z zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • aby zrealizować obowiązki prawne ciążące na Administratorze wynikające m.in. z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • aby móc rozpatrywać skargi, wnioski i reklamacje (art. 6 ust. 1 lit b, c RODO);
 • aby prowadzić rozliczenia, księgowość i sprawozdawczość finansową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • aby dostarczać Państwu informacje o innych produktach i usługach, które oferujemy, podobnych do tych, które kupiliście lub którymi się zainteresowaliście – o ile wyrazicie na to zgodę (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO);
 • aby informować Państwa o zmianach w naszych usługach co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f RODO);
 • aby zmierzyć i zrozumieć efektywność reklam, które prezentujemy użytkownikom, oraz aby dostarczać najbardziej odpowiednie treści reklamowe prowadząc badanie satysfakcji konsumenta oraz inne badania co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f RODO);
 • aby zapewnić na naszej stronie bezpieczeństwo, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f RODO);
 • aby odpowiedzieć na zapytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy i urzędy (art. 6. Ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres zależny od celu przetwarzania i rodzaju świadczonej usługi. Gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, dane są przetwarzane do czasu wykonania obowiązków wynikających z umowy. Gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, okres przetwarzania wynika z ustawy będącej jego podstawą. Przetwarzamy dane na podstawie prawnie zasadnionego interesu Administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem tego przetwarzania lub dane te są przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tego interesu.

 1. Udostępnianie Państwa danych

3.1 Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych w celach komercyjnych

3.2 Możemy przekazać Państwa dane osobowe innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w rozdziale 2 powyżej (Wykorzystanie danych) w zgodzie z obowiązującym prawem.

3.3 Możemy udostępnić Państwa dane w ściśle określonych celach oraz zakresie, podmiotom trzecim takim jak:

 • Partnerzy biznesowi: dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania umów, które zawrzemy z nimi lub z Państwem. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów: przewoźników, usług logistycznych, usług obsługi konsumentów;
 • Dostawcy usług analitycznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony.
 • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Państwa wiadomości (w tym wiadomości marketingowe oraz badania satysfakcji konsumentów, jeżeli zgodzicie się na otrzymywanie takich informacji), w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu.

3.4 Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeżeli zostaniemy do tego zobligowani przez przepisy prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”) z wyjątkiem wykonywania niektórych ze świadczonych usług teleinformatycznych przez naszych podwykonawców działających poza EOG. W tym celu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przekazywania Państwa danych administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Możecie Państwo uzyskać od administratora kopię standardowych klauzul umownych kontaktując się mailowo dpo@tavex.pl lub osobiście w jednym z oddziałów firmy. Państwa dane zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V RODO. Możecie Państwo domagać się dalszych informacji odnośnie zabezpieczeń stosowanych w omawianym zakresie oraz otrzymać kopię tych zabezpieczeń bądź uzyskać listę miejsc, w jakich Państwa dane są udostępniane.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które Państwo podajecie, lub które zbieramy na Państwa temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatności w sieci będą szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu SSL oraz będą przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług. Nie przechowujemy i nie zbieramy informacji dotyczących kart kredytowych i debetowych.

 1. Obowiązek starannego działania

Jeżeli skonstruowali Państwo hasło, przy wykorzystaniu którego mają Państwo dostęp do części naszego serwisu („Konto użytkownika”), jesteście odpowiedzialni za utrzymanie go w tajemnicy. Prosimy, abyście nikomu nie podawali tego hasła. Jeżeli podzielicie się Państwo swoim hasłem z osobami trzecim, będziecie odpowiedzialni za wszelkie aktywności tych osób na Państwa Koncie. Ujawnienie hasła może skutkować utratą kontroli nad Państwa danymi osobowymi, które mogą zostać wykorzystane, aby zaciągać prawnie wiążące zobowiązanie w Państwa imieniu. Jeżeli Państwa hasło zostało w jakikolwiek sposób ujawnione, niezwłocznie poinformujcie nas o tym oraz zmieńcie swoje hasło. Poza procesem logowania do systemu, nigdy nie prosimy Państwa o podanie hasła.

Przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane, jednak nigdy nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłacie do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Państwa ryzyko. Kiedy Państwa dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia, aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.

 1. Państwa prawa

7.1 Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych, jeśli tylko przetwarzanie opiera się na dobrowolnej zgodzie lub związane jest z zawartą umową;
 • wniesienia sprzeciwu, jeśli tylko przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją;
 • wycofania zgody, jeśli tylko przetwarzanie opiera się na dobrowolnej zgodzie;
 • niepodlegania profilowaniu.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2 Informacje marketingowe

Macie Państwo prawo żądać, aby Państwa dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Przy zbieraniu danych informujemy, jeżeli zamierzamy wykorzystywać podane dane w tym celu. Możecie Państwo zaprotestować przeciwko takiemu wykorzystaniu danych poprzez zaznaczenie odpowiednio pola na formularzach, których używamy do zbierania Państwa danych. Możecie Państwo również złożyć odpowiednie oświadczenie wysyłając wiadomość na adres e-mail dpo@tavex.pl lub osobiście w jednym z naszych oddziałów.

7.2 Dostęp do danych

Większość danych możecie sprawdzić i zaktualizować logując się do swojego Konta w naszym serwisie. Co do zasady, nie będziemy ręcznie modyfikowali Państwa danych osobowych z uwagi na to, że ich weryfikacja na odległość jest utrudniona. Jeżeli odkryjecie, że dane są nieaktualne lub błędne, Państwa obowiązkiem jest uaktualnienie ich w serwisie. Na wniosek przesłany do Tavex, zamkniemy Państwa konto tak szybko jak to możliwe. Po zamknięciu konta będziemy przechowywali dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo, w szczególności w celach wymienionych w punkcie 2.

8.   Cookies

Nasza strona używa cookies (niewielkich plików umieszczonych na dysku twardym użytkowników naszej strony) aby odróżnić Państwa od innych użytkowników serwisu. Pozwala nam to zapewnić Państwu najwyższą jakość naszych usług oraz ulepszać nasz serwis. Używamy „cookies” w celu analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, mierzenia efektywności promocji oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.

Niektóre cookies zawierają dane osobowe. Większość cookies nie przechowuje informacji służących do identyfikacji użytkownika, a zawiera ogólne informacje takie jak sposoby w jakie użytkownik trafia na naszą stronę i jej używa lub jego lokalizację.

Część usług będzie dostępna dzięki użyciu cookies. Cookies mają cztery główne funkcje:

8.1 Niezbędne Cookies
Niektóre cookies są niezbędne do działania serwisu. Na przykład, niektóre cookies pozwalają identyfikować zalogowanych użytkowników i zapewniać im dostęp do całego systemu. Jeżeli zarejestrowany użytkownik wyłączy obsługę cookies, może on nie mieć dostępu do całej treści serwisu.

8.2 Wydajnościowe Cookies
Cookies mogą być używane do analizy jak użytkownicy używają serwisu oraz do monitorowania wydajności system. Pozwala to nam podwyższać jakość usług przez personalizowanie oferowanych treści oraz szybkie znajdowanie i naprawianie błędów. Na przykład, wydajnościowe cookies mogą być używane do śledzenia, które strony są najczęściej odwiedzane oraz do znajdywania stron, które powodują błędy. Te cookies mogą być również używane do podświetlania produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, w oparciu o ich wcześniejszą aktywność w serwisie.

8.3 Funkcjonalne Cookies
Umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez osobę odwiedzającą serwis.

8.4 Cookies reklamy behawioralnej
Możemy używać cookies aby dostarczać Użytkownikom reklamy, które są dla nich najodpowiedniejsze. Tavex może używać cookies podmiotów trzecich w celu badania rynku, śledzenia zwrotu, polepszania funkcjonalności strony oraz sprawdzania zgodności z niniejszą Polityką Prywatności oraz polityką zarządzania prawami autorskimi.

8.5 Google Analytics
Aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn i aplikacji korzystamy z usługi Google Analytics. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z jednej z naszych aplikacji mobilnych, przeglądarka automatycznie przesyła określone informacje do Google. Obejmuje to na przykład adres strony internetowej, którą odwiedzasz, oraz twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym jak technologie Google gromadzą i przetwarzają dane dostępne są pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Jeśli nie chcesz, aby w twojej przeglądarce wykorzystywana była usługa Google Analytics, to możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics i polityki prywatności Google znajdziesz TUTAJ>>.
Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookies jeżeli ich przeglądarka na to pozwala, jednak rezygnacja może sprawić, że nie będą mogli w pełni korzystać z usług oferowanych przez serwis Tavex. Informacja jak wyłączyć cookies jest dostępna pod tym adresem: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz, jeżeli będzie to konieczne, zostaniecie Państwo o tym poinformowani w wiadomości e-mail lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji. Używanie serwisu po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.

 1. Kontakt i zażalenia

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące tej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być wysyłane do naszego biura obsługi klienta na adres e-mail: dpo@tavex.pl.
Jeżeli zauważyli Państwo działanie sprzeczne z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o wysłanie wiadomość na powyższy adres lub kontakt osobisty w jednym z naszych oddziałów. W swoim zgłoszeniu opiszcie Państwo proszę, na czym polega sprzeczne działanie. Zajmiemy się Państwa zgłoszeniem niezwłocznie.