Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Strategia podatkowa Tavex Sp. z o.o. 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. TAVEX Sp. z o.o.

 

 I. Wstęp.

Tavex został utworzony i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Główną działalnością spółki jest działalność maklerska, związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.

W 2022 roku Tavex umocnił swoją pozycję na polskim rynku obrotu zarówno walutami jak i kruszcem. Nastąpiła stopniowa odbudowa wolumenów w segmencie wymiany walut oraz wzrosty zarówno rynku, jak i udziału w nim, w zakresie metali szlachetnych.

W kontekście powyższych działań prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych stanowi jeden z podstawowych obszarów odpowiedzialności Tavex. Spółka dąży również do eliminowania ryzyka podatkowego w bieżącej działalności.

W Tavex dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, rzetelności, przejrzystości i odpowiedzialności. Uważamy, że wartości te są niezbędne do długoterminowego sukcesu. Ustanowiliśmy je poprzez system standardów, zasad i wytycznych, które stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

Staramy się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny w najszerszym znaczeniu tego sformułowania. W związku z tym, wdrażane rozwiązania, mające na celu wspieranie codziennej działalności, podejmowane są zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności i dbałości, w tym w wykonywaniu obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych.

Prowadząc swoją działalność biznesową, Tavex jest głęboko zaangażowany w przestrzeganie zasad uczciwości i prawości oraz obowiązujących ustaw, przepisów, norm i zarządzeń.

Wartości, którymi kieruje się Tavex zostały odzwierciedlone w procedurach obowiązujących w firmie. Pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania w szczególności Kodeksu Etyki oraz szczegółowych procedur (np. AML), które wyznaczają standardy postępowania w organizacji.

Powyższe cele osiągane są dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, procedur i procesów, których zadaniem jest stworzenie środowiska umożliwiającego zapewnienie zgodności rozliczeń podatkowych z przepisami podatkowymi oraz odpowiednio wczesne wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości.

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Niniejszy dokument zawiera informację o realizowanej za rok 2022 strategii podatkowej i stanowi wykonanie nałożonego na Tavex obowiązku, wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika:

1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka korzystała ze wsparcia podmiotów trzecich, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozliczeń podatkowych oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem podatkowym w przypadku szczególnie istotnych lub skomplikowanych kwestii podatkowych oraz w ramach cyklicznego audytu finansowego. Tavex w swoich działaniach dążył do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Transakcje realizowane przez Spółkę miały biznesowe i ekonomiczne uzasadnienie.

Spółka nie korzystała z ulg podatkowych.

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków.

W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych płatności, Spółka weryfikowała kontrahentów w oparciu o wykaz informacji o podatnikach VAT oraz wykorzystywała mechanizm podzielonej płatności.

Celem Spółki jest zapewnienie rzetelnego, terminowego oraz zachowania należytej staranności z wykonywania obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z tym w Tavex funkcjonują narzędzia, procesy i zasady postępowania, które mają regulować wykonywanie nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych.

2. dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

Spółka w 2022 roku nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS, w szczególności nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych.

IV. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka Tavex Sp. z o.o. w 2022 roku nie przekazywała informacji Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej o schematach podatkowych, ze względu na ich brak.

W 2022 roku Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących podatków:

  • podatek od towarów i usług,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy os osób fizycznych,
  • podatek od czynności

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w relacjach z podmiotami powiązanymi stosuje takie zasady, jakie stosowałyby podmioty niepowiązane (tzw. zasady rynkowe). W przypadkach, w których przepisy podatkowe nakładają taki obowiązek, Spółka sporządza dokumentację cen transferowych i wykonuje obowiązki raportowe w tym zakresie.

W 2022 roku Spółka zawierała z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. Transakcje te dotyczyły zakupu i sprzedaży metali szlachetnych oraz wymiany walut z Estonii, Szwecji, Bułgarii, Łotwy, Serbii, Danii.

VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Tavex Sp. z o.o. nie podejmowała i nie planuje podejmować działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązać podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu powyższego przepisu ustawy.

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie

1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

              Nie był składany

2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 14b Ordynacji podatkowej,

W 2022 r. Tavex Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz otrzymała informację o prawidłowym stanowisku dotyczącym uznania importowanych przez Wnioskodawcę srebrnych monet bulionowych za przedmioty kolekcjonerskie oraz możliwości zastosowania szczególnej procedury (VAT-marża) opodatkowania dla sprzedaży ww. srebrnych monet.

1. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a ustawy o podatku od towarów i usług

Nie był składany

2. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w  7d ust. 1ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)

Nie był składany

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie  23v ust. 2ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej — z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

 

Strategia podatkowa za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Tavex Sp. z o.o dostępna jest pod tym adresem: https://tavex.pl/strategia-podatkowa/.