Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Oświadczenie PEP

Oświadczenie PEP (Politically Exposed Person)

Na postawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Tavex Sp. z o.o. zobowiązana jest do weryfikacji statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bycia członkiem rodziny PEP oraz bliskim współpracownikiem PEP. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiera informacje o osobach  fizycznych  zajmujących  znaczące  stanowiska  lub  pełniące  znaczące  funkcje  publiczne.

 

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne: 

Wykaz, o którym mowa w § 1, obejmuje następujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne:

1)           Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2)           Prezes Rady Ministrów;

3)           wiceprezes Rady Ministrów;

4)           minister;

5)           sekretarz stanu;

6)           podsekretarz stanu;

7)           poseł;

8)           senator;

9)           poseł do Parlamentu Europejskiego;

10)         członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;

11)         członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;

12)         sędzia Trybunału Stanu;

13)         sędzia Sądu Najwyższego;

14)         sędzia Trybunału Konstytucyjnego;

15)         sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;

16)         sędzia Sądu Apelacyjnego;

17)         Prezes Narodowego Banku Polskiego;

18)         członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

19)         członek Rady Polityki Pieniężnej;

20)         pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;

21)         chargés d’affaires;

22)         oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);

23)         pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;

24)         dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;

25)         przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

26)         członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

27)         prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

28)         członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

29)         przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

30)         członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

31)         dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;

32)         dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;

33)         dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;

34)         Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

35)         Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

36)         Szef Kancelarii Sejmu;

37)         Szef Kancelarii Senatu;

38)         wojewoda;

39)         wicewojewoda;

40)         marszałek województwa;

41)         inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;

42)         wójt, burmistrz, prezydent miasta;

43)         zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

44)         starosta;

45)         inny niż starosta członek zarządu powiatu;

46)         Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

47)         zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

48)         Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;

49)         zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

50)         Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

51)         zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

52)         dyrektor generalny służby zagranicznej;

53)         dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;

54)         dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

55)         zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

56)         Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;

57)         zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;

58)         dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

59)         zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

60)         Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;

61)         zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;

62)         Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

63)         zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

64)         Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

65)         zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

66)         Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

67)         Główny Geodeta Kraju;

68)         zastępca Głównego Geodety Kraju;

69)         Główny Inspektor Farmaceutyczny;

70)         zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

71)         Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

72)         zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

73)         Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

74)         zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

75)         Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

76)         zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

77)         Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

78)         Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

79)         Główny Inspektor Pracy;

80)         zastępca Głównego Inspektora Pracy;

81)         Główny Inspektor Sanitarny;

82)         zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

83)         Główny Inspektor Transportu Drogowego;

84)         zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

85)         Główny Lekarz Weterynarii;

86)         zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;

87) 3      Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

88) 4      zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

89)         Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

90)         zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

91)         Komendant Główny Policji;

92)         zastępca Komendanta Głównego Policji;

93)         Komendant Główny Straży Granicznej;

94)         zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;

95)         Komendant Służby Ochrony Państwa;

96)         zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;

97)         Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

98)         zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

99)         Prezes Agencji Mienia Wojskowego;

100)       zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;

101)       Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

102)       zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

103)       Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;

104)       Prezes Głównego Urzędu Miar;

105)       wiceprezes Głównego Urzędu Miar;

106)       Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

107)       wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;

108)       Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

109)       zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

110)       Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

111)       zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

112)       Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;

113)       zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;

114)       Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

115)       wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;

116)       członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;

117)       Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

118)       zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

119)       Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

120)       zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

121)       Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

122)       wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;

123)       Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;

124)       wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;

125)       Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

126)       Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

127)       Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

128)       zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

129)       Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;

130)       wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;

131)       Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

132)       wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

133)       Prezes Rządowego Centrum Legislacji;

134)       wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;

135)       Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

136)       zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

137)       Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;

138)       Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;

139)       Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

140)       zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

141)       Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

142)       wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

143)       Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

144)       zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

145)       Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

146)       wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

147)       Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

148)       zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

149)       Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;

150)       wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;

151)       Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

152)       Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

153)       Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

154)       wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;

155)       Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

156)       wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;

157)       Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

158)       wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

159)       Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

160)       członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

161)       Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

162)       wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

163)       członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

164)       Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

165)       zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

166)       Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

167)       zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

168)       Prokurator Generalny;

169)       zastępca Prokuratora Generalnego;

170)       Prokurator Krajowy;

171)       Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;

172)       Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

173)       członek Komisji Nadzoru Finansowego;

174)       Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;

175)       członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;

176)       Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

177)       zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

178)       członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

179)       Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;

180)       zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;

181)       członek Państwowej Komisji Wyborczej;

182)       przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;

183)       wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;

184)       Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;

185)       członek Rady Mediów Narodowych;

186)       Rzecznik Finansowy;

187)       zastępca Rzecznika Finansowego;

188)       Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

189)       zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

190)       Rzecznik Praw Dziecka;

191)       zastępca Rzecznika Praw Dziecka;

192)       Rzecznik Praw Obywatelskich;

193)       zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;

194)       Rzecznik Praw Pacjenta;

195)       zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;

196)       Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

197)       zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

198)       Szef Agencji Wywiadu;

199)       zastępca Szefa Agencji Wywiadu;

200)       Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

201)       Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

202)       Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

202a) 5 zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

203)       Szef Krajowego Biura Wyborczego;

204)       Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

205)       zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

206)       Szef Służby Cywilnej;

207)       Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

208)       zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

209)       Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

210)       zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

211)       Szef Służby Zagranicznej;

212)       Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

213)       zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

214)       Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

215)       zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Osoba  znana,  jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko

polityczne:

  • osoba fizyczna będąca  beneficjentem rzeczywistym  osób  prawnych,  jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej  lub  trustów wspólnie z osobą

zajmującą  eksponowane  stanowisko  polityczne  lub  utrzymująca  z taką  osobą  inne

bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • osoba fizyczna będąca  jedynym  beneficjentem  rzeczywistym  osób  prawnych,

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których

wiadomo,  że  zostały  utworzone  w celu  uzyskania  faktycznej  korzyści  przez osobę

zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

 

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

  • małżonek lub osoba  pozostająca  we  wspólnym  pożyciu  z osobą  zajmującą

eksponowane stanowisko polityczne,

  • dziecko osoby zajmującej  eksponowane  stanowisko  polityczne  i jego  małżonka  lub

osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

  • rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.