Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

TAVEX X METALVERSE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tavex x Metalverse.

2. Organizatorem Konkursu jest Tavex Sp. z o.o. zarejestrowany pod adresem Świętokrzyska 32 1U-93, 00-116 Warszawa, wpisany do rejestr KRS pod numerem 0000518067, NIP 9512381872, dalej zwany „Organizatorem”.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 18.11.2023 podczas konferencji MetalVerse (Hotel IBIS Styles Wrocław Centrum; Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław).

4. Celem Konkursu jest wylosowanie zwycięzców spośród osób, które odpowiedziały prawidłowo na wszystkie pytania konkursowe.

5. Fundatorem nagrody jest The Royal Mint.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w § 6 poniżej.

7. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3

 NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano Nagrody dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §1 ust 4.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

 

§ 4

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze losowania spośród Uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na zadanie pytania.

2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest podanie w formularzu konkursowym następujących danych:

a) imię i nazwisko

b) adres mailowy

4. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wręczona uczestnikom podczas trwania konferencji.

5. Brak obecności podczas ogłoszenia wyników w trakcie konferencji, o której mowa w pkt. 4 powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

§ 5

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Tavex Sp. z o.o. zarejestrowany pod adresem Świętokrzyska 32 1U-93, 00-116 Warszawa. W sprawie ochrony danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pocztą tradycyjną – na adres Administratora, albo pocztą elektroniczną – na adres dpo@tavex.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia zwycięzcy i wydania nagrody, obsługi ewentualnych roszczeń lub reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych.

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i przekazania nagrody; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie sobie możliwości wypełnienia zobowiązań względem uczestników Konkursu,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w zakresie prowadzenia procesu reklamacyjnego, rozpatrywania i obrony innych roszczeń

4. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia ewentualnych związanych z Konkursem roszczeń lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do własnych danych osobowych i uzyskania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia);

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

f) prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. W szczególności zabezpieczają je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

8. Administrator może przekazać dane uczestnika pracownikom i współpracownikom Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2023 i obowiązuje do 19.11.2023.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.