Stwórz nowe powiadomienie cenowe

REGULAMIN KONKURSU YOUTUBE

REGULAMIN KONKURSU YOUTUBE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na YouTube (zwanego dalej “Konkursem”), jest Tavex Sp. z o.o. zarejestrowany pod adresem Świętokrzyska 32 1U-93, 00-116 Warszawa, wpisany do rejestr KRS pod numerem 0000518067, NIP 951 238 18 72 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez YouTube. YouTube jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez YouTube.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Konkurs jest prowadzony na platformie Youtube na kanale Tavex (https://www.youtube.com/@TavexPL/) (zwanej dalej “Kanał”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu YouTube;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem platformy YouTube;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody główne dla 3 (trzech) osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami głównymi są trzy srebrne monety inwestycyjne The Royal Mint o wadze 1 uncji trojańskiej.
3. Informacje o nagrodach będą zawarte w treści ogłoszenia o Konkursie w filmie opublikowanym na kanale Tavex w dniu 26.04.2024 r.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego w filmie opublikowanym 26.04.2024 r. na kanale Organizatora pod adresem https://www.youtube.com/@TavexPL/.
2. Konkurs trwa od dnia 26 kwietnia od momentu publikacji filmu na kanale do 3 maja 2024 r. godz. 23:59.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych na portalu społecznościowym YouTube na profilu Organizatora pod adresem https://www.youtube.com/@TavexPL/.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe pt. „Jaki jest Twój ulubiony produkt Royal Mint i za co najbardziej cenisz tę mennicę?”.
2. Odpowiedź powinna zostać zamieszczona w formie komentarza do filmu opublikowanego 26.04.24 r. na profilu Organizatora.
3. Informacje o konkursie będą dostępne na YouTube na kanale Tavex pod adresem https://www.youtube.com/@TavexPL/community.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na platformie video YouTube.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności i kreatywności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni Zwycięzcę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej publicznie, w komentarzu pod swoim wpisem przy poście konkursowym w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do Organizatora na adres mailowy marketing@tavex.pl z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy;

7. Brak spełnienia warunków o których mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
8. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora niezbędnych danych, o których mowa w pkt. 6.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z pracowników działu marketingu Tavex Sp. z o.o.
2. Propozycje zostaną ocenione na podstawie subiektywnej opinii komisji pod względem:

a. poprawności wykonania zadania,
b. atrakcyjności i kreatywności.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem YouTube, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na platformie YouTube (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami YouTube;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami YouTube kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie YouTube.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy YouTube.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony YouTube.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Tavex Sp. z o.o. zarejestrowany pod adresem Świętokrzyska 32 1U-93, 00-116 Warszawa. W sprawie ochrony danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pocztą tradycyjną – na adres Administratora, albo pocztą elektroniczną – na adres dpo@tavex.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród, obsługi ewentualnych roszczeń lub reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i przekazania nagrody; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie sobie możliwości wypełnienia zobowiązań względem uczestników Konkursu,
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z rozliczeniem się z konkursu z właściwymi organami,
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w zakresie prowadzenia procesu reklamacyjnego, rozpatrywania i obrony innych roszczeń
4. Dane osobowe uczestników Konkursu w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia ewentualnych związanych z Konkursem roszczeń lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do własnych danych osobowych i uzyskania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawienia);
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
f. prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. W szczególności zabezpieczają je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.
8. Administrator może przekazać dane uczestnika pracownikom i współpracownikom Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie.

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2024 i obowiązuje do zakończenia trwania czynności związanych z odebraniem nagród przez Zwycięzców.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny według właściwości zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłonienia zwycięzcy.