Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Regulamin usługi skupu banknotów

Regulamin usługi skupu banknotów – obowiązujący od 10.10.2022 r.

Niniejszy Regulamin usługi skupu banknotów zawiera postanowienia dotyczące procedury wysyłkowego skupu przez Nabywcę wycofanych z obiegu banknotów i wymiany na polskie złote (PLN) przelewem bankowym na konto Klienta.

Kontakt z Nabywcą można uzyskać:

§ 1. Definicje

 1. Nabywca – Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 147351719, posiadającą NIP: 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwany także zamiennie Tavex.
 2. Banknoty – wycofane z obiegu znaki pieniężne, dla których istnieje możliwość wymiany u emitenta na banknoty będące prawnym środkiem płatniczym.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie usługi lub Regulaminie składa Ofertę za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomości e-mail.
 4. Oferta – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Banknotów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Oferta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).
 5. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.tavex.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie oraz zapoznać się z aktualnymi kursami walut.
 6. Cena – ilość waluty pomnożona przez kurs waluty. Kurs dla banknotów wycofanych z obiegu różni się od kursu dla banknotów pozostających prawnym środkiem płatniczym, szczegóły dostępne są na stronie https://tavex.pl/skup-wycofanych-walut/. Kurs waluty ustalany jest w momencie wysłania przez Nabywcę do Klienta potwierdzenia otrzymania Oferty. W przypadku złożenia nowej Oferty, kurs wymiany waluty może ulec zmianie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi skupu banknotów określa zasady korzystania z usługi wysyłkowej wymiany Banknotów, o której mowa na stronie https://tavex.pl/skup-wycofanych-walut/.
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Oferty dążącej do zawarcia Umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulamin usługi skupu banknotów oraz Regulaminem Sklepu i akceptacja ich postanowień.
 3. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego środków pieniężnych i statusu PEP (zgodnie z Regulaminem).
 4. W przypadku podejrzenia co do autentyczności Oferowanego Banknotu, Nabywca dokonuje zatrzymania znaku pieniężnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. W sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych.

§ 3. Procedura zawarcia umowy

 1. Nabywca skupuje Banknoty w drodze szeregu czynności opisanych w niniejszym Regulaminie usługi skupu banknotów. Jednym z warunków przystąpienia do procedury zawarcia umowy jest przesłanie drogą mailową wszystkich wymaganych informacji podanych na stronie.
 2. Złożenie Oferty przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zapewnienia, że Banknoty nie są przedmiotem kradzieży ani nie zostały nabyte w inny sposób sprzeczny z prawem.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta Oferty, Nabywca wysyła drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta potwierdzenie jej otrzymania, przez co Oferta Klienta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania Oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem Oferty przez Nabywcę.
 4. Po otrzymaniu Banknotów, Nabywca dokonuje przeliczenia i weryfikacji autentyczności Banknotów w pomieszczeniu monitorowanym. W przypadku, gdy podczas weryfikacji okaże się, że ilość waluty odbiega od zadeklarowanej w Ofercie, Nabywca może odrzucić Ofertę albo złożyć Klientowi nową Ofertę, co również odbywa się drogą elektroniczną.
 5. W przypadku złożenia Klientowi nowej Oferty, Klient może Ofertę przyjąć albo odrzucić. Przyjęcie albo odrzucenie nowej Oferty odbywa się drogą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Nabywcę nowej Oferty. W sytuacji, gdy Klient nie odrzuci wyraźnie Oferty w ciągu 2 dni roboczych, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na warunkach nowej Oferty.
 6. Nabywca jest ponadto uprawniony do odrzucenia Oferty Klienta w sytuacji, gdy Banknoty nie zostały doręczone w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Nabywcę otrzymania Oferty.
 7. Nabywca ma prawo odrzucić Ofertę ze względu na zły stan fizyczny/wizualny banknotów.
 8. Własność Banknotów przechodzi na Nabywcę z chwilą przyjęcia Oferty Klienta. Natomiast w sytuacji, gdy do zawarcia umowy doszło wskutek przyjęcia przez Klienta Oferty złożonej przez Nabywcę, własność Banknotów przechodzi na Nabywcę z chwilą przyjęcia Oferty przez Klienta.

§ 4. Zasady przesyłki

 1. Klient zobowiązuje się ubezpieczyć przesyłkę na swój koszt. Koszt transportu Banknotów do siedziby Nabywcy pokrywa Klient. Klient zobowiązuje się do przygotowania Banknotów do wysyłki i do należytego wypełnienia dokumentów przewozowych.
 2. Ze względu na uzależnienie kursów walut od zmian na rynku finansowym, wysyłkę należy zrealizować niezwłocznie, tak aby dotarła ona do Nabywcy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania Oferty. Niedokonanie wysyłki w tym terminie może skutkować odrzuceniem Oferty.
 3. Wysyłkę należy kierować na adres: Tavex, Królewska 4, 20-109 Lublin.
 4. Nie akceptujemy wysyłki za pobraniem lub na koszt Nabywcy.
 5. W sytuacji odrzucenia Oferty, Klient pokrywa koszty wysyłki zwrotnej lub odbiera Banknoty osobiście spod adresu, na który została skierowana wysyłka.

§ 5. Zasady płatności

 1. Po zawarciu Umowy, Nabywca przelewa ustaloną w Ofercie Cenę na konto bankowe Klienta w ciągu 3 dni roboczych.
 2. Do każdej transakcji skupu wystawiany jest paragon niefiskalny. W sytuacji umowy zawieranej na odległość, Nabywca wystawia Klientowi elektroniczne potwierdzenie transakcji.