Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Rynek złota na świecie – scenariusze wpływu COVID-19 na złoto

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 31.05.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9261,64 PLN/oz
  
- 4,47 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,14 PLN/oz
  
- 3,58 PLN
Jak pandemia COVID-19 może wpłynąć na rynek złota na świecie?

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia znacząco obniżyły optymistyczne prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego w 2020 roku. Sprawdzamy, jak według Światowej Rady Złota może rozwinąć się sytuacja na rynku złota.

Możliwe scenariusze wpływu koronawirusa na rynek złota

Biorąc pod uwagę różne oczekiwania związane z tempem ożywienia gospodarczego, przeanalizowane zostały potencjalne wyniki złota w czterech scenariuszach, możliwych z hipotetycznego punktu widzenia, które zostały przedstawione przez Oxford Economics. Są to kolejno:

  1. Szybki powrót do „normalności”.
  2. Kryzys korporacyjny w USA.
  3. Załamanie rynków wschodzących.
  4. Głęboka recesja.

Analiza pokazuje, że wycena złota nie należy do problematycznych kwestii, a jej wykonanie jest bardzo intuicyjne. Cena równowagi rynkowej złota zależy od punktu przecięcia krzywych popytu i podaży. Zrozumienie kluczowych czynników wpływających na popyt i podaż złota oraz zależności pomiędzy nimi daje inwestorom solidne podstawy, dzięki którym są oni w stanie określić potencjalne wyniki, które może osiągnąć złoto. Do najbardziej istotnych czynników, które mogą pomóc w prawidłowej interpretacji tego, czego możemy się spodziewać na rynku kruszcu, należą:

  1. Ekspansja gospodarcza – okresy wzrostu bardzo sprzyjają biżuterii, technologii i długoterminowym oszczędnościom.
  2. Ryzyko i niepewność – spowolnienia na rynku korzystnie wpływają na popyt na złoto inwestycyjne, które pełni wówczas rolę bezpiecznej przystani.
  3. Koszt alternatywny – poziomy stóp procentowych oraz siła nabywcza poszczególnych walut wpływają na stosunek inwestorów do złota.
  4. Momentum – przepływy kapitału, pozycjonowanie i trendy cenowe mogą wpłynąć korzystnie lub negatywnie na wyniki złota.

Poniższa analiza nie jest prognozą dla cen złota. Zawarte w niej informacje mogą pomóc inwestorom zrozumieć, w jaki sposób popyt i podaż złota oddziałują na siebie nawzajem, biorąc pod uwagę różne zmienne makroekonomiczne w oparciu o doświadczenia historyczne.

Szybki powrót do „normalności”

W związku z tym, że znaczna część globalnej gospodarki borykała lub boryka się z pewną formą blokady związaną z pandemią COVID-19, oczekiwany jest spadek światowego PKB w 2020 roku o niemal 4%. Jest to ponad trzykrotnie niższy spadek od tego, który został odnotowany w czasie światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.

Podczas gdy jakakolwiek aktywność ekonomiczna w pierwszej połowie 2020 roku utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, oczekuje się, że druga połowa przyniesie gwałtowne odbicie gospodarcze. Aby mogło mieć to miejsce, banki centralne winne są utrzymania w dalszym ciągu luźnej polityki pieniężnej, a realne stopy procentowe musiałyby utrzymać się na zerowym poziomie do 2024 roku.

Oczekiwany wpływ na złoto

Ten model wskazuje, że zakładane zwroty złota w tym scenariuszu są dodatnie, ale maleją między 2020 a 2022 rokiem, zanim staną się ujemne w ciągu kolejnych dwóch lat (wykres 1).

Możliwe scenariusze dla złota – Szybki powrót do „normalności”
Możliwe scenariusze dla złota – Szybki powrót do „normalności”

Znaczący zwrot złota w 2020 roku wspierany jest przez rosnącą niepewność oraz ryzyko rynkowe, niższe koszty alternatywne oraz dynamikę pozytywnych wyników w 2019 roku.  Natomiast dodatnie (niższe) zwroty złota w latach 2021-2024 wynikają przede wszystkim z ustabilizowania się sytuacji rynkowej i umiarkowanych zysków.

Kryzys korporacyjny w USA

Konsekwencje pandemii COVID-19 szczególnie dotkliwie odczuwają amerykańskie korporacje, których aktualna sytuacja jest głównym motorem globalnego spowolnienia – w pewnym momencie giełda w USA spadła o 45% w 2020 roku.  Stosunkowo słabszy dolar amerykański utrzymuje wysokie koszty importu, co jest bezpośrednią przyczyną zmniejszenia zysków przedsiębiorstw oraz spadku zaufania wśród inwestorów w 2020 roku.

Różnica między rentownością obligacji korporacyjnych i skarbowych w USA jest znacząca, przede wszystkim dlatego, że program skupu aktywów Rezerwy Federalnej koncentruje się na zadłużeniu rządu. Wspierająca gospodarkę polityka rządu sprzyja szybkiemu ożywieniu gospodarczemu – przy wzroście amerykańskiej giełdy o 19% w 2021 roku oraz szybko zmniejszających się spreadach kredytowych.

Oczekiwany wpływ na złoto

Ten model wskazuje, że po zakładanym zwrocie złota w 2020 roku w ciągu najbliższych czterech lat odnotowywane będą kolejne spadki – pięcioletni zwrot jest w dalszym ciągu dodatni i wynosi 2% (wykres 2). Podobnie jak w scenariuszu „Szybki powrót do normalności”, złoto w znacznym stopniu korzysta z połączenia podwyższonego ryzyka rynkowego, nieustannie spadającej wartości innych aktywów oraz niższych kosztów alternatywnych w 2020 roku.

Możliwe scenariusze dla złota – Kryzys korporacyjny w USA
Możliwe scenariusze dla złota – Kryzys korporacyjny w USA

Mimo, że 2021 rok jest podobny pod kątem nastrojów, związanych z ograniczaniem ryzyka i gwałtownym wzrostem gospodarczym, jest to wzrost względny w zakresie rentowności obligacji skarbowych i zacieśnienia spreadów kredytowych, które w oparciu o historyczne relacje będą negatywnie oddziaływać na złoto w kolejnych latach.

Załamanie rynków wschodzących

Wpływ COVID-19 na globalną gospodarkę w 2020 roku jest zdecydowanie poważniejszy niż zakładało Oxford Economics w podstawowym scenariuszu. Nawet kontrakty chińskiej gospodarki na ten rok oraz niskie ceny towarów mają negatywny wpływ na wiele rynków wschodzących. Rządy na całym świecie starały się natychmiastowo reagować bardzo akomodacyjną polityką pieniężną. Podczas gdy gospodarka światowa odzyska siły w 2021 roku, banki centralne centralne w dalszym ciągu utrzymają niskie stopy procentowe.

Oczekiwany wpływ na złoto

Model „załamania rynków wschodzących” wskazuje, że oczekiwane zwroty złota w latach 2020-2021 są dużo wyższe niż w przypadku innych scenariuszy i pozostają dodatnie również w 2022 roku. Przewidywane zwroty stają się ujemne w latach 2023-2024, co jest bezpośrednią przyczyną pięcioletniego rocznego zwrotu dwucyfrowego (wykres 3).

Możliwe scenariusze dla złota – Załamanie rynków wschodzących
Możliwe scenariusze dla złota – Załamanie rynków wschodzących

Wysoki zwrot złota w 2020 roku ma swoje źródło w niepewności rynkowej, która związana jest z wybuchem pandemii koronawirusa i działaniami rządów, dotyczącymi polityki monetarnej (w momencie, gdy ujemny wzrost gospodarczy zapewnia przeciwwagę poprzez zmniejszenie popytu na produkcję). Podobnie jak w poprzednich scenariuszach, ryzyko i niepewność gospodarcza gwałtownie zmieniają swój kierunek w 2021 roku. Wraz ze zwężeniem się spreadów kredytowych, niższym ryzykiem i niepewnością rynkową odnotowywane będą trudności, które w nadchodzących latach napotka rynek złota.

Głęboka recesja

Wpływ COVID-19 na globalną gospodarkę jest głębszy i dłuższy niż początkowo przypuszczano. Jakakolwiek działalność gospodarcza w dalszym ciągu jest znacząco ograniczona z obawy przed wystąpieniem kolejnych fal zarażenia, a globalna produkcja nie powraca do poziomów sprzed pandemii aż do 2023 roku (kierowana przez rynki wschodzące).

Ożywienie jest znacznie wolniejsze w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo, które nie przekroczą poziomu realnego PKB z 2019 roku. Do 2026 roku banki centralne utrzymają stopy procentowe na niskim poziomie (w wielu krajach będą one ujemne) przez długi czas, a spready kredytowe pozostaną podwyższone, aż do 2024 roku.

Oczekiwany wpływ na złoto

Według powyższego modelu, po dobrych wynikach złota w 2020 roku odnotowywane będą malejące zyski do 2023 roku, zanim osiągną one ujemną wartość w 2024. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z przewidywanym rocznym zwrotem w wysokości około 20% w okresie 5 lat (wykres 4).

Możliwe scenariusze dla złota – Głęboka recesja
Możliwe scenariusze dla złota – Głęboka recesja

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich scenariuszach, tak i tym razem ryzyko i niepewność gospodarcza wspierają wyniki złota, ale jego wkład jest większy w 2020 roku (poza tym zaostrzenie spreadów kredytowych stanowi przeszkodę dla ewentualnych zwrotów).

Niższy koszt alternatywny będzie miał pozytywne skutki dla złota w 2020 roku. Scenariusz “głęboka recesja” jest jedynym scenariuszem z pozytywną kontynuacją w 2021 roku, bowiem krótkoterminowe stopy procentowe oscylują tu w okolicach zera – od 2022 do 2024 roku rosnące stopy procentowe hamują przewidywane zwroty złota. Niższy wzrost gospodarczy i bezpośrednia deflacja zmniejszają popyt na złoto w różnych sektorach w porównaniu do innych scenariuszy.

Analiza możliwych scenariuszy dla rynku złota – wnioski

Z powyższej analizy wynika, że w rozważanych hipotetycznych scenariuszach ryzyko i niepewność rynkowa w połączeniu z niższymi kosztami alternatywnymi najprawdopodobniej będą miały pozytywny wpływ na popyt na złoto w 2020 roku. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kruszec w późniejszym okresie, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jak będzie się ono kształtowało – wszystko zależy od tempa ożywienia gospodarczego, polityki pieniężnej oraz bodźców fiskalnych.

Opracowanie własne na podstawie analizy gold.org.

Cena złota (XAU-PLN)
9261,64 PLN/oz
  
- 4,47 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,14 PLN/oz
  
- 3,58 PLN

Możesz chcieć również przeczytać